Kurdernes Venner

Stopp vold mot kvinner.

Vold mot kvinner er et angrep på kvinners rett til liv, frihet og personlig sikkerhet. Menns vold mot kvinner er et brudd på kvinners grunnleggende menneskerettigheter, så som retten til liv, helse og politisk og økonomiske deltagelse. Volden kan være av fysisk, psykisk, økonomisk og seksuell karakter. Vold mot kvinner er et fenomen som rammer kvinner i alle aldre og samfunnslag, på tvers av landegrenser. I utviklingsland er kvinner spesielt sårbare for vold på grunn av deres svake sosiale, kulturelle og økonomiske status. Der lover er på plass, er ofte implementeringen mangelfull. Kvinners rettssikkerhet er svak fordi kostnadene ved å anmelde sin voldsmann ofte vurderes som for høye, enten fordi politi ikke etterforsker anmeldelser eller fordi rettsapparatet ikke dømmer saker som ender i rettssystemet. Utover å krenke kvinners personlige integritet og menneskeverd er også menns vold mot kvinner et hinder for et lands økonomiske og demokratiske utvikling. De psykososiale konsekvenser av volden hindrer kvinners fulle deltakelse i samfunnet. Menns vold mot kvinner er et tabubelagt og underkommunisert tema, og det er derfor vanskelig å anslå eksakt omfang og samfunnskostnader. Femten år etter at handlingsplanen fra Beijing (1995) anmodet om bedre statistikk og forskning på feltet, er det lang vei å gå selv om det er noen fremgang innen forskning på partnervold. Anmeldelsesstatistikker er spesielt sårbare for mørketall og noen typer vold av mildere karakter rapporteres ofte ikke, selv om konsekvensene og kostadene i det lange løp er alvorlige. Livsløpdata og selvrapportering har ofte svært forskjellig utfall og presisjonsnivå hva angår hyppighet og grad av psykiske og fysiske skader. Livsløpdata fra FN anslår at hver tredje kvinne i verden på et eller annet tidspunkt i livet utsettes for vold. Definisjoner av vold varierer og gis forskjellig innhold: kjønnsbasert vold, vold i nære relasjoner, partnervold og menns vold mot kvinner. Ulike definisjoner vektlegger ulike ting – i noen tilfeller er det formålstjenlig å ha fokus på hvor volden skjer, på hvilken måte det henger sammen medkjønnsroller eller av hvem den begås. Historisk sett har vold mot kvinner blitt redusert til å være et privat anliggende og slikk sett blitt avpolitisert. Derfor har forskere og aktivister på ulike måter satt søkelys på at sosialisering og politiske tiltak for å bekjempe volden og yte hjelp til overgriperne må ses i sammenheng. Beijing-handlingsplanen (1995) bruker begrepet ”kjønnsbasert vold” som defineres slik:Kvinne